Právní ujednání

Název firmy: Auto Anex s. r. o.
Sídlo společnosti: Žerotínova 378, 40501 Děčín III
Telefon: 734 757 800
E-mail: info@autoanex.cz
IČO: 25480570
Registrována u soudu: KS v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 20086
DIČ: CZ25480570
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Kód banky: 0800
Účet: 0926338339

Právní informace

Úvod

Tyto internetové stránky byly vytvořeny tak, aby poskytovaly obecné informace o společnosti Porsche Česká republika, s.r.o., jejich divizích, produktech a službách a autorizovaném prodejci, který využívá tyto stránky pro prezentaci produktů a služeb a jehož identifikační údaje jsou uvedeny viz výše (dále jen „autorizovaný prodejce“).

Identifikace

Tyto internetové stránky provozuje společnost Porsche Česká republika, s.r.o. spolu s autorizovaným prodejcem (oba dále společně „provozovatelé“). Porsche Česká republika, s.r.o. je českou obchodní společností se sídlem Radlická 740/113d, 150 00 Praha 5, Česká republika, podnikající pod IČ: 25654012, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 58399. Součástí Porsche Česká republika.

Omezení odpovědnosti

Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům. Ačkoliv se provozovatelé budou vždy snažit o to, aby informace (o službách, nabídkách, promo akcích, kampaních, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiným obdobným způsobem byly co možná nejpřesnější a aktuální, nepřijímají jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Tyto informace jsou obecné povahy a provozovatele ani členy autorizované sítě nezavazují a mohou být kdykoli ze strany provozovatelů jednostranně měněny. Údaje uvedené u jednotlivých produktů mají pouze informativní charakter a provozovatelé si vyhrazují právo tyto informace kdykoli změnit. Produkty uvedené na těchto webových stránkách se mohou lišit od aktuální nabídky autorizované prodejní sítě. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu (zejména nemůže být považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy).

Ceny produktů či služeb uváděné na těchto webových stránkách jsou cenami doporučenými společností Porsche Česká republika, s.r.o. a mají pouze informativní charakter. Tyto ceny se mohou lišit od cen nabízených jednotlivými autorizovanými prodejci či servisy. Pro aktuální informace zejména o cenách, výbavě či akčních modelech se obracejte na autorizované prodejce a servisy, jejichž seznam naleznete zde.(http://www.seat.cz/prodejci, http://www.volkswagen.cz/seznam_partneru/seznam_prodejcu, http://www.vw-uzitkove.cz/seznam_partneru/seznam_prodejcu nebo http://www.audi.cz/autorizovani_partneri).

Pokud jakýkoli návštěvník těchto webových stránek poskytne informace ve formě komentářů, návrhů, nápadů, jako součást svých otázek nebo podobně za využití mechanismů na těchto stránkách uvedených, nemají provozovatelé, žádnou povinnost ve vztahu k takovým informacím. Tímto poskytnutím návštěvník výslovně uděluje licenci a souhlasí s tím, že autorizovaný prodejce může tyto dobrovolně poskytnuté informace volně reprodukovat, využívat, zpřístupňovat a distribuovat dalším osobám bez jakéhokoli omezení, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných subjektů. Provozovatelé nenesou odpovědnost za obsah či funkčnost těchto webových stránek třetích osob. Uvedení odkazu neznamená, že provozovatelé schvalují obsah webových stránek těchto třetích osob ani tím nepřebírají odpovědnost za důvěryhodnost těchto stránek či jejich provozovatelů.

Duševní vlastnictví

Texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto webových stránek jsou majetkem provozovatelů či k nim mají provozovatelé užívací práva na základě smluvních ujednání. Všechna loga, ochranné známky a průmyslové vzory modelů Volkswagen, Volkswagen užitkové vozy, SEAT a Audi zveřejněné na těchto webových stránkách jsou registrovány Porsche Česká republika, s.r.o. případně je Porsche Česká republika, s.r.o. užívá na základě smluvního ujednání.

Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu těchto webových stránek jakýmikoliv prostředky mohou být prováděny pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného provozovatele, ledaže se jedná o užití pro vlastní soukromé nekomerční účely v souladu se zákonem a za předpokladu, že při něm nedochází k porušení práv provozovatelů a na jakékoliv kopii obsahu webových stránek bude uveden zdroj, tedy tyto webové stránky.

Ochrana soukromí

V této části bychom Vás rádi informovali o aspektech ochrany Vašich osobních údajů, které uvedete na těchto webových stránkách v rámci své registrace a jejich užití dle zákona o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění (dále jen „ZOÚ“) a dle zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. v platném znění (dále jen „ZSIS“).

Především Vás tímto informujeme o existenci automatického souboru (elektronické databáze), za nějž odpovídá autorizovaný prodejce, který slouží k uchovávání osobních údajů, které nám poskytujete v rámci své registrace prostřednictvím registračního formuláře dostupného na těchto webových stránkách.

Osobní údaje poskytnuté autorizovanému prodejci prostřednictvím registračního formuláře budou uchovávány ve shora uvedeném automatickém souboru pro účely zasílání odpovědí na Vaše dotazy a dále pro marketingové a obchodní účely, zejména pro zasílání aktuálních informací, obchodních sdělení a novinek o výrobcích a službách Porsche Česká republika, s.r.o. a autorizovaného prodejce a k jejich nabízení na Vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Svou registrací udělujete souhlas autorizovanému prodejci se zpracováním a užitím svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři na dobu 5 let od provedení registrace. Po provedení Vaší registrace obdržíte potvrzující e-mail. Tento e-mail bude též obsahovat instrukci o způsobu odvolání Vašeho souhlasu, pokud si nepřejete, aby Vám byly zasílány obchodní a marketingové informace o autorizovaném prodejci elektronickou formou. Pokud jsou osobní údaje poskytovány k jiným účelům zpracování, bude takový účel uveden v příslušné sekci těchto webových stránek.

Svá práva na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, podání vysvětlení, odstranění závadného stavu formou blokování, doplnění nebo likvidace osobních údajů, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, které Vám přiznává ZOÚ můžete uplatnit písemně na adrese autorizovaného prodejce.

Tato svá práva můžete též uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy autorizovaného prodejce.

Uvedení chybných, nesprávných nebo nekompletních údajů v registračním formuláři nám může znemožnit Vás kontaktovat. Věříme, že jste si jisti, že informace a osobní údaje, které nám zasíláte a uvádíte jsou správné a skutečné a že nás opravňujete zpracovávat je za podmínek výše uvedených.

Za účelem zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, zabránění jejich změně, ztrátě nebo neoprávněného nakládání a/nebo přístupu k nim, jsme zavedli nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu s ZOÚ.

Průzkum a zpracování anonymních údajů

Na této internetové stránce se používá software k analýze používání. Díky vyhodnocení těchto dat je možné získat cenné poznatky o potřebách uživatelů. Tyto poznatky přispívají k dalšímu zlepšení kvality nabídky. Jednotlivě se přes každý pokyn ukládá na neomezenou dobu následující datový záznam:

 • anonymizovaná forma IP adresy požadujícího počítače
 • datum a čas pokynu, příp. požadavku
 • název načtené stránky, příp. souboru
 • odkaz, ze které stránky tato stránka byla načtena
 • uživatelem použitý prohlížeč včetně verze prohlížeče
 • uživatelem použitý operační systém.

Tyto informace se vyhodnocují ke statistickým účelům. Přitom se jedná výlučně o informace, které nepřipouští žádné vyvození závěru vedoucí k Vaší osobě. Jako jednotlivý uživatel zůstáváte anonymní.
V této souvislosti se používají také takzvané cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uložené na počítači návštěvníka internetové stránky a tak umožňují opětovné poznání návštěvníka na anonymním základě.
Na této internetové stránce se používají cookies od Piwik.org. (http://de.piwik.org/), aby bylo možné přesněji protokolovat přístup k internetovým stránkám. Navíc se používají cookies twyn group IT solutions & marketing services AG (http://www.twyn.com, http://www.yoondo.com) k optimálnímu ovládání reklamy. Přitom získané údaje se ukládají výlučně anonymizovaně.

Tento webový server používá dva typy souborů cookies:

 • dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem webovém prohlížeči jen v průběhu trvání relace.
 •  trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve vašem webovém prohlížeči mnohem déle (jak dlouho, to závisí na době existence konkrétních souborů cookies).

Jak tento webový server soubory cookies používá a které informace do nich ukládá?

Dočasné soubory cookies:

 • vám dovolují uchovávat si informace při přecházení z jedné stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaně zadávat určité údaje
 • zajišťují v průběhu relace přístup k uloženým informacím

Trvalé soubory cookies:

 • pomáhají nám jednoznačně vás identifikovat (pomocí čísla, takže nejste identifikováni osobně), jestliže opětovně navštívíte náš server
 • umožňují nám uzpůsobit obsah stránek a reklamy tak, aby odpovídaly vašim preferovaným zájmům, a zamezují opakovanému zobrazení téže reklamy
 • slouží k vytváření anonymních statistických údajů, pomocí kterých zjišťujeme, jak uživatelé naše stránky využívají, a můžeme tomu přizpůsobovat jejich strukturu; neumožňují nám osobně vás identifikovat

Nastavení souborů cookies

Kdykoliv máte možnost na této webové stránce deaktivovat soubory cookies. Nezapomeňte prosím, že deaktivací cookies dojde k omezení funkčnosti webových stránek.
Při vaší návštěvě těchto webových stránek jsou aktuálně nastavené cookies. Pro deaktivaci cookies klikněte zde.

Vezměte prosím na vědomí, že cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost internetové stránky, jsou vyjmuté z evropské směrnice a nemohou být deaktivovány. Pokud cookies deaktivujete, nastaví se ve Vašem prohlížeči opt-out cookie, aby Váš nesouhlas mohl být přiřazen. Pokud používáte jiný prohlížeč, resp. jiné koncové zařízení, nebo cookies smažete, musíte znovu provést deaktivaci cookies.

Za používání cookies a shromažďování souvisejících informací je odpovědný autorizovaný prodejce, jehož identifikační údaje jsou uvedeny viz výše. Vaše případné dotazy a požadavky zasílejte na adresu customercare@porsche.co.cz.

Začlenení sociálních pluginů

Na našich internetových stránkách se používají sociální pluginy pro Facebook. K tomu používáme tlačítko Like. Přitom se jedná o nabídku americké firmy Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Když navštívíte jednu z našich stránek, která takový plugin obsahuje, nevzniká tím ale žádné spojení s tímto podnikem. K tomu dochází teprve po Vašem výslovném souhlasu, který je od Vás vyžádán při kliknutí na odpovídající tlačítko.

Právní ujednání

Kontaktujte nás

+420 810 100 700
+420 734 757 800

Prodej, sklad
Po - Pá 7:30 - 17:00

Servis
Po - Pá 7:30 - 16:00

Přihlaste se k odběru novinek

Auto Anex s. r. o.
Auto Anex s. r. o., Žerotínova 379, 40501 Děčín III - Staré Město
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše